เสียงสวดมนต์คือเสียงแห่งสันติภาพ 66

peace2

     วันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๑  มหาวิทยาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย ได้เชิญพระสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งจากมหายาน วัชรยาน และเถรวาท ร่วมกันเปล่งเสียงแห่งสันติภาพดังกึกก้องในหอประชุมของมหาจุฬาฯ วังน้อย เพื่อส่งสัญญาณให้ชาวโลกได้ยิน ทั้งการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ทางโทรทัศน์ และกระแสจิตว่า “พวกเราต้องการสันติภาพ มุ่งหวังให้โลกนี้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยใช้สันติวิธีจัดการกับความแย้งและความรุนแรง เราปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งการคิด การพูด และการแสดงออก ทั้งทางตรง และทางอ้อม อันนำไปสู่ความสูญเสีย และคุกคามชีวิตเลือดเนื้อของมนุษยชาติ

peace1

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th