ว.วชิรเมธีบรรยายพิเศษแก่นิสิต ป.โท สันติศึกษา 543

V2

 

     ในนามของโครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มหาจุฬาฯ ขออนุโมทนาปัญญาบารมีของ “หลวงพี่ ว. วชิรเมธี” ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาบรรยายให้แก่นิสิตสันติศึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ในหัวข้อเรื่อง “อภัยมุนี” ณ ห้องสันติภาพ มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา เชื่อมั่นว่า นิสิต และผู้สนใจทั่วไปจะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมนำตนพ้นจากกับดักความขัดแย้งเปลี่ยนแปลงคุณค่าภายใจ ใส่ใจชีวิตและสังคมให้อุดมสันติตลอดไป.

 V1

 

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th