ส่่งต่อลมหายใจแห่งสันติภาพสู่รุ่นต่อไป 96

“สันติภาพ” เป็นจุดแข็งของพระพุทธศาสนาดังที่พุทธองค์ทรงย้ำเตือนว่า “ไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่าสันติสุข” ส่วนตัวได้สูดดมลมหายใจแห่งสันติภาพมา ๑๐ กว่าปี จึงมุ่งมั่นและเพียรพยายามส่งต่อลมหายใจแห่งสันติภาพสู่กลุ่มยุวชน และนิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา จนกลายเป็นครอบครัวสันติภาพ ด้วยความมุ่งมั่นว่า สักวันครอบครัวของเราจะร่วมส่งต่อลมหายใจแห่งสันติภาพแก่เพื่อนมนุษย์ร่วมชุมชน สังคม และโลก มาบัดนี้ ความฝัน และความหวังเริ่มเปล่งแสงทอประกายโดยครอบครัวนี้ได้ร่วมกันขยายพื้นที่ลมหายใจแห่งสันติภาพให้กว้างออกไป จากครอบครัวเล็กๆ ไปเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดของความพยายามไม่ใช่เพื่อตัวเขา แต่เพื่อเราที่ทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้

รายการ ถอดสลักข่าว  เสนอในประเด็น “เตรียมพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๕๘ ”  Chin Kai Ying  ตัวแทนเยาวชนประเทศมาเลเซีย Park Soobin  ตัวแทนเยาวชนประเทศเกาหลีใต้   Nguyen  Thi Ha Anh   ตัวแทนเยาวชนประเทศเวียดนาม    โดยมี นางสาวจิรภา  สีตาบุตร  เป็นผู้ดำเนินรายการ  และรายการ ปรองดอง  สร้างชาติ  เสนอในประเด้น “ยุวชน  AEC  จุดประกายไทยปรองดอง  โดยมี  รศ.ดร.พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  ผอ.สถาบันภาษา/ ผอ.โครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา  มจร.  Sanjay  Nathan  ตัวแทนเยาชน ประเทศมาเลเซีย  Ung Uisoth Panha  ตัวแทนเยาชนประเทศกัมพูชา  Orawan  Topathomwong  คนแปล  โดยมีนางอรอุม  เกษตรพืชผล  เป็นผู้ดำเนินรายการ

IMG_7085-9 IMG_7059-9

นอกจากนี้ นิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ๓ ท่าน ประกอบด้วยพระมหาจรูญโรจน์ ทีปังกโร เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยน้ำขาว นายสุรวุฒิ บูลกุล รองประธานบริหารเครือมาบุญครอง และ นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมออกรายการ “ลมหายใจแห่งสันติสุข” จาก ผ่านรายการ”ปรองดองสร้างชาติ” ดำเนินรายการโดยคุณอรอุมา เกษตรพืชผล  และรายการ และร่วมออกรายการ “ถอดสลักข่าว” ในประเด็น “สันติศึกษา…สร้างความปรองดองอย่างไร”   โดยมีนางสาวจิรภา  สีตาบุตร  เป็นผู้ดำเนินรายการ

IMG_7947

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th