ถอดสลักข่าว 2 กรกฎาคม 57 – เตรียมพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน ปี 58 1/2 52

วิดิทัศน์ รายการถอดสลักข่าว 2 กรกฎาคม 57

เตรียมพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน ปี 58 1/2

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th