ขอบคุณนิด้าที่ให้ศิษย์เก่าได้สร้างคุณประโยชน์ 87

ในฐานะศิษย์เก่าของนิด้า หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับนิมนต์เป็นกรรมการสอบจาก ศ.ดร.บรรเจิด สิงห์คะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ (School of Law) อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาหลักงานของหลวงพี่คทาวุธ เพ็งที (คเวสกธมฺโม) นักศึกษาปริญญาโท ซึ่งเป็นพระรูปเดียวตั้งแต่เปิดคณะมา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความยุติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับกฎหมายไทย” โดยมี ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ปรมาจารย์ด้านกฎหมายอีกท่านหนึ่งมาเป็นประธานสอบโครงร่างฯ งานนี้นับเป็นงานยาก แต่ทรงคุณค่าอีกชิ้นหนึ่งที่สังคมไทยจะได้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่่ง การตอบโจทย์ที่ว่า กฎหมายไทยสอดรับกับหลักการว่าด้วยความยุติธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างไร เพราะที่ผ่านมามักมีการตั้งข้อสังเกตว่า “กฎหมายไทยแต่หัวใจฝรั่ง” แต่ถ้าเติมเต็มหัวใจพุทธที่สอดคล้องกับบริบทและสังคมพุทธ น่าจะทำให้เราได้เห็นมุมดีๆ ที่จะเกิดจากการนำเสนอในงานชิ้นนี้

nida

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th