Back to nature กลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติ 278

Back to nature, in order to recover, heal body and mind and find out true peace. มนุษย์เป็นสมบัติของธรรมชาติ เพราะมาจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ ฉะนั้น สิ่งที่สามารถเยียวยามนุษย์ได้ดีที่สุดคือธรรมชาติ จงกลับไปหาธรรมชาติ และอยู่กับธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาติได้โอบอุ้มเรา และพาเราเข้าหาสันติสุขอย่างแท้จริง

21

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th