ผมจะปลูกต้นไม้จนกว่าผมจะตาย 63

ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เจ้าของวลีที่ว่า “ผมจะปลูกต้นไม้จนกว่าผมจะตาย” เป็นนิมิตหมายที่เป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้พบบุคคลของโลกโดยวันหนึ่งได้มีโอกาสร่วมปลูกต้นไม้เพื่อต่อลมหายใจให้แก่มนุษย์ และคืนลมหายใจแห่งความบริสุทธิ์ให้แก่โลก ลมหายใจของมนุษย์ ลมหายใจของโลก และลมหายใจของต้นไม้เป็นลมหายใจเดียวกัน หากเราปลูกต้นไม้แล้ว ต้นไม้จะกลายเป็นปอดของเรา และเป็นปอดของโลกอย่างประสมกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเรากับต้นไม้

32 43 54

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th