ยิ่งใกล้ยิ่งไกล 110

54

โทรศัพท์ มาจากคำว่า “ทูระ แปลว่า ไกล ศัพท์ หรือสัททะ แปลว่า เสียง” เป้าหมายของโทรศัพท์ คือ ทำให้คนที่อยู่ไกลกันได้รู้สึกว่า “เราอยู่ใกล้ๆ กัน” ทั้งตัวและหัวใจ แต่ใยวันนี้ โทรศัพท์กลับทำให้คนที่อยู่ใกล้กันรู้สึกประหนึ่งว่า เราอยู่ไกลกันเหลือเกิน… เกินกว่าที่จะเอื้อมไปสัมผัสทั้งกาย และใจ

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th