บอกผมให้ชื่นใจก่อนตายได้ไหม!!! ฆ่าผมทำไม??!!? 526

มนุษย์ครับ!!

เราต่างก็เป็น “สัตว์” ด้วยกันทั้งคู่มิใช่หรือ!!??! ในความเป็นสัตว์ เราต่างก็รักความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ด้วยกันมิใช่หรืิอ!!??!

เมื่อเป็นเช่นนี้… ไฉนเลยท่านจึงมาทำร้ายเราเช่นนี้ ก็ไหนท่านชอบเรียกตัวเองว่า “เป็นสัตว์ประเสริฐ” ใยจึงทำกับเราเยี่ยงนี้!!!

เราผิดใช่ไหมที่เกิดเป็นช้าง… ท่านถูกใช่ไหมที่เกิดเป็นมนุษย์… และใช้ความเป็นมนุษย์เป็น “ใบเบิกทางเพื่อฆ่าเรา” เช่นนี้

หรือว่านี้เป็นกฎธรรมชาติ... สัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่ หรือสัตว์ที่เข็มแข็งกว่าต้องกินสัตว์ที่อ่อนแอกว่าเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์… หากเหตุผลข้อนี้ฟังขึ้น ผมอาจจะยอมตายเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เช่นท่าน

แต่การที่ยิงผมเพื่อความสนุกสนานเป็นเกมกีฬา… และฆ่าผมเพื่อเอางาไปประดับคฤหาสถ์… ท่านคิดว่าเป็นเหตุผลที่ผมจะยอมรับได้ไหม!! และถามจริงๆ เถอะว่า สัตว์ประเสริฐเช่นท่านคิดว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างไร??!!?

หากว่า “ใช่” ขอเชิญสนุกสนานกับกีฬาฆ่าญาติสนิท และลูกๆ ของเราที่กำลังเติบใหญ่อย่าได้ยั้งหยุด และหวังว่าท่านและลูกๆ ของท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงจากเกมกีฬา และนั่งมอง “งา” ในคฤหาสถ์หลังงามด้วยความอิ่มเอมฤทัย!!!!54

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th