แม่ครับ!!! เราจะอยู่สู้เพื่อฝัน!! 228

54

แม่ครับ!!! เราจะอยู่สู้เพื่อฝัน!!

แม่ครับ!!! เราจะฝ่าฟันสายลม แสงแดด ความหิวโหย ความเจ็บปวดไปด้วยกัน ขอเพียงเรามีจิตใจที่กล้าแกร่ง เข้มแข็ง และอดทน เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านมันไปได้

แม่ครับ!!! แม้ผมจะมองไม่เห็นว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น แต่ผมเห็นความรักที่เต็มเปี่ยมในแววตาของคุณแม่ แววตาที่เต็มไปด้วยความอดทน เข้มแข็ง และพร้อมที่จะต่อสู้กับความหิวโหยอย่างองอาจและมีศักดิ์ของความเป็นคน

แม่ครับ!!! ผมรักแม่ครับ… แม้ข้าวจะแข็ง และจืดชืด!! เราจะทานเพื่ออยู่รอดนะครับแม่

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th