สันติภาพแท้นั้นไซร้…อยู่ใกล้แค่ใจเรา!!! 135

54

เดินทางไปกล่าวสุนทรพจน์ ณ นครวัด กัมพูชา ทำให้เกิดการตระหนักรู้ว่า สถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันนี้ เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรง วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นภูมิปัญญาสำคัญของโลกที่จะเข้ามาช่วยฟื้นฟู เยียวยา และเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งของกลุ่มคนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในสังคมไปสู่มิติที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการพึ่งพาอาศัยซึ่ง กันและกันโดยการใส่ใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จนนำไปสู่แบ่งปันความสุข และความทุกข์ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในสังคม

อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มคนต่างๆ ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหา ทิฏฐิ และมานะ จึงทำให้เกิดการแย่งชิงผลประโยชน์และความต้องการโดยไม่ตระหนักรู้ และใส่ใจต้องการของการคนอื่นๆ การยึดมั่นในความเห็นของตัวเอง หรือกลุ่มตนถูกต้องและเหมาะสมกว่าคนอื่นๆ และการหยิ่งลำพอง และใช้อำนาจทั้งด้านเศรษกิจ การเมือง และสังคมไปเบียดเบียน และกดทับบุคคลอื่นๆ จึงทำให้ความขัดแย้งซึ่งไม่ได้รับการจัดการที่ดี ได้พัฒนาตัวเองไปสู่ความรุนแรงจนยากต่อการสร้างความปรองดอง

ดังนั้น การสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงนั้น นอกจากจะสร้างสันติภาพภายนอกเพื่อสนองตอบผลประโยชน์และความต้องการผ่านกระบวนการเจรจากันเอง และการไกล่เกลี่ยคนกลางโดยการใส่ใจต่อปัญหาโครงสร้างทางสังคมทั้งในมิติของความเหลื่อมล้ำ และความเสมอภาคในมิติต่างๆ แล้ว ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้น้ำหนัก และเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาสันติภาพภายในให้มีความต่อเนื่องและยั้งยืนโดยการกระตุ้นเตือนให้เกิดความรัก และปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลก อ้นจะก่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความเป็นเอกภาพของชุมชนและสังคม

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th