ขอเพียงเชื่อมั่นใน “ปรองดอง” เราจะพบ”ครรลองของสันติสุข” 568

ขอเพียงเชื่อมั่นใน “ปรองดอง” เราจะพบ”ครรลองของสันติสุข”

54

คำถามหลักในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่เราจำเป็นจะต้องถามกันอยู่เนืองๆ คือ “HOW” มิใช่ “WHY” เหตุผลก็เพราะว่า หากเรามัวแต่ถามกันว่า ใครเป็นต้นตอของความขัดแย้ง ความขัดแย้งเกิดจาก นาย ก. นาย ข. นาย ค. และ นาย ง. เราก็จะมัวแต่จะเสียเวลาในการกล่าวโทษ และตำหนิซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่การจมปลัก และติดหล่มกับความขัดแย้งอย่างถลำลึก และยากที่จะถอนตัวออกมาได้ ประดุจมหากาพย์ “นกกระจาบ” ที่ไม่เหลือแม้แต่ซากเมื่อพลัดพรากจาก “ปรองดอง”

คำถามที่เราจะต้องช่วยถามซึ่งกันและกันในสถานการณ์ป้จจุบันคือ “HOW” เราจะออกจาก “กับดัก” และ “หล่ม” ได้อย่างไร เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไร รอยยิ้มแห่งความสุข มิตรภาพ และความรักจะเกิดขึ้นแก่เรา ซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บและตายได้อย่างไร เหล่านี้เป็น “คำถาม” ที่เราจำเป็นต้องถามตัวเอง และขยายผลไปสู่พ่อแม่ เพื่อน พี่ น้อง และญาติๆ ของเรา

อุปมาในประเด็นนี้ก็ไม่ต่างจากการที่ “การที่ใครสักคนหนึ่งถูกยิง และกำลังได้รับบาดเจ็บ” หากเรามัวแต่ถามกันและกันว่า ใครเป็นคนยิง เพราะเหตุใด เพื่อนเราจึงถูกยิง เขาใช้ปืนชนิดใดยิง ยิงมาจากที่ใด สุดท้ายเพื่อนของเราอาจจะต้องเสียชีวิต ฉะนั้น สิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำในเบื้องต้นคือ เมื่อเพื่อนของเราได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง สมควรที่เราจะต้องนำเพื่อนของเราไปโรงพยาบาลทันเวลา เพื่อผ่าตัดหัวกระสุนออกจากร่างกาย และรักษาเป็นการด่วน และหากโชคดีเราอาจจะได้ชีวิตของเพื่อนเรากลับคืนมา

แน่นอน!!!! หากโชคดี เราคงได้ประเทศชาติของเรากลับคืนมา เราคงได้คำว่า “สยามเมืองยิ้ม” ของเรากลับคืนมาก และเราคงได้ “ความรัก” “ความเอื้ออาทร” “ความสุข” และ “สันติภาพ” กลับคืนมาสู่อ้อมกอดของเราอีกครั้ง และเราโชคดีเหลือเกินที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนเลย ค้นหาด้วยดวงจิตที่เปี่ยมล้นด้วย “ปัญญา” แทนที่ “อวิชชา” แล้วเราจะพบว่า “มันซ่อนตัวอยู่ภายในกาย กว้างศอก ยาววา หนาคืบ” นี่เอง

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th