ทุกครั้งที่เผชิญหน้ากับความสุข… อย่าลืมขอบคุณความทุกข์บ้างน่ะ!!! 342

ทุกครั้งที่เผชิญหน้ากับความสุข… อย่าลืมขอบคุณความทุกข์บ้างน่ะ!!!

54

การเข้าใจธรรมชาติของ “กฎไตรลักษณ์” คือ “สรรพสิ่งไม่เที่ยง คงทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปไม่ได้ และไม่สามารถบังคับ หรือกะเกณฑ์ให้เป็นไปตามปรารถนาและความต้องการของเราครั้งแล้วครั้งเล่า” ทำให้เราตระหนักรู้และวางท่าทีในเชิงบวกต่อ “โลกธรรม” คือ “มีลาภ ไร้ลาภ มียศ ไร้ยศ มีสุข ทุกข์ เสียงสรรเสริญ และนินทา” นั้นล้วน “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปตามตัวแปรแห่งเหตุปัจจัย”

ในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ตรมระทมใจ” ความทุกข์ที่เห็นและเป็นอยู่นั้น กลับกลายเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่แวะเวียนเข้ามาทักทาย และทดสอบจิตใจเราให้แข็งแกร่ง มีสติมากขึ้น และไม่ประมาท ลุ่มหลง มัวเมาในทุกวินาทีแห่งลมหายใจของการใช้ชีวิต…

จงขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราโหยไห้อาลัยหาความสุข.. เราไม่รู้หรอกว่าการยืนอยู่บนขอบเหวเปี่ยมล้นด้วยความสุขสนุกหรรษาเพียงใด ถ้าครั้งหนึ่งเราไม่เคยล้มลุกคลุกคลานอยู่ใต้ก้นเหวมาก่อน สุดท้ายแล้ว… เราจะไม่รู้เลยว่าอิสรภาพมีคุณค่ามากแค่ไหน ถ้าเราไม่เคยสูญเสียอิสรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อิสรภาพทางใจ” ที่ไร้โลภ โกรธ หลง!!!

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th