Leading People by Building Trust 367

54

ก้าวแรกในการบริหารคนให้สำราญ บริหารงานให้สำเร็จคือ “Leading People by Building Trust” กล่าวคือ “ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คนในองค์กรเชื่อมั่นและไว้วางใจเรา แต่อย่าไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คนในองค์กรหวาดกลัว และหวาดระแวงเรา” ความไว้วางใจจะนำไปสู่การเสริมสร้างพลังของการทำงานเป็นทีม (Trust to Team) ในขณะที่ความหวาดกลัวจะทำให้ทีมงานไม่กล้าที่จะคิด ไม่กล้าตัดสินใจ และไม่กล้าที่จะลงมือทำ ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ คนในหน่วยงานจะกลายเป็นเป็ดง่อย (Lame Duck) ขาดความคิดสร้างสรรค์ และเคยชินกับการเฝ้ารอคำสั่งจากผู้บริหาร ภายหลังที่ผู้บริหารก้าวลงจากตำแหน่ง ของขวัญที่ผู้บริหารฝากเอาไว้เป็นที่ระลึก คือ หุ่นยนต์ที่กำลังจะล้าสมัยและตกยุค เพราะโปรแกรมที่ใส่เข้าไปนั้นไม่สอดรับกับความเป็นจริงของยุคสมัยและความอยู่รอดขององค์กร

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th