ศีลธรรมกับการเมือง: เรื่องที่แบ่งแยกไม่ได้ 1509

ศีลธรรมกับการเมือง: เรื่องที่แบ่งแยกไม่ได้

54

เราไม่สามารถกันพื้นที่ทางศีลธรรมออกจากพื้นที่ทางการเมือง เพราะหากเราจะนับว่าพื้นที่ทางการเมืองเริ่มต้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ ตามการอธิบายของ มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ชนชั้นปกครองพยายามกันพื้นที่ของศีลธรรมออกจากพื้นที่ทางการเมืองอย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ความจริงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะจะทำให้พื้นที่ทางการเมืองปลอดจากพลังศีลธรรม เพราะเมื่อใดที่การเมืองปลอดจากพลังศีลธรรม การเมืองนั้นมุ่งไปสู่การเอารัดเอาเปรียบ และทำร้ายซึ่งกันและกัน การแย่งชิงผลประโยชน์และความต้องการโดยไร้เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ขาดหิริโอตัปปะ เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ใช้วาจาส่อเสียด ทิ่มแทง จนนำไปสู่การเกลียดชังซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th