สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 1123

สุขที่ไร้เงื่อนไข และต่อรอง
สุขที่ไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผล และตีความ
สุขที่ไร้การปรุงแต่งและฉาบทา
สุขที่ไม่ต้องขึ้นตรงกับปััจจัยภายนอก
สุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งเสพ
สุขที่ไม่ต้องงอนง้อ เรียกร้อง หรือขอร้องให้ใครมามาเจือจุน หรือหนุนนำ
เปิดโอกาสให้หัวใจได้ค้นพบ และสัมผัสกับความสุขเช่นนี้บ้าง
แล้วเราจะทราบความจริงที่ว่า…
“สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี!!!”

Talk2

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th