ธรรมนิยาม_สิ่งที่ชาวพุทธควรเชื่อและต้องปฏิบัติ 269

ธรรมนิยาม ตอน สิ่งที่ชาวพุทธควรเชื่อและต้องปฏิบัติ วิทยากร พระมหา ดร.หรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย อัญชลีพร กุสุมภ์
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม RSU Wisdom TV และ BLUESKY CHANNEL
ผลิตรายการโดย บ.ว็อชด็อก จำกัด

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th