ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกเห็นชอบไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 198

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก (International Council for the Day of Vesak) ซึ่งได้รับการอนุมัติให้มีสถานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาตินั้น ได้จัดประชุมสมัยสามัญเพื่อพิจารณาคดเลือกเจ้าภาพในการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองฯ คณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งมีผู้แทนจากชาวพุทธทั่วโลกครอบคลุมทั้ง ๔ ทวีป นำโดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานกรรมการฯ ได้มีฉันทามติร่วมกันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเฉลิมฉลองฯ ในระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีเหตุผลสำคัญนอกเหนือจากการจัดงานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกแล้ว คือ การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

DSC_0470

นอกจากกิจกรรมการเฉลิมฉลองแล้ว ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติการจัดสัมมนานานาชาติ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภายใต้หัวข้อหลัก (Main Theme) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” (Buddhism and World Crisis) โดยประกอบด้วยหัวข้อย่อย ๔ ประเด็นคือ (๑) ความรับผิดชอบของพระพุทธศาสนาต่อความขัดแย้งทางสังคม (Buddhist Response to Social Conflict (๒) ความรับผิดชอบของพระพุทธศาสนาต่อความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม (Buddhist Response to Environmental Degradation) (๓) ความรับผิดชอบของพระพุทธศาสนาต่อวิกฤติทางการศึกษา (Buddhist Response to Educational Crisis และ (๔) พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน (Buddhism and ASEAN Community) พร้อมกันนี้ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ กลุ่ม คือ (๑) พระไตรปิฏกฉบับสากล (Common Buddhist Text:CBT) และสหบรรณานุกรมทางพระพุทธศาสนา (Union Catalogue of Buddhist Texts)

321

สำหรับพิธีเปิดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา การสัมมนานานาชาติ จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ส่วนพิธีปิดการเฉลิมฉลองจะจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการจัดงานฯ จะเชิญผู้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองจากทั่วโลก จำนวน ๕,๐๐๐ รูป/คน

654

ทั้งนี้ การจัดประชุมนานาชาตินั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการการกับศาสตร์สมัยใหม่ จะเปิดพื้นที่ให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยได้นำเสนองานวิจัยต่อเวทีสาธารณะให้สอดรับกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ทั่วไปสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก หรือสถาบันภาษา โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๙๘

333

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th