พานักวิชาการระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่กับนิิสิตนานาชาติ 218

ตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”  และเพื่อเข้าถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงมุ่งเน้นและพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นให้นิสิตได้เข้าถึงแหล่งความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นให้หลักสูตรนานาชาติ ได้เชิญอาจารย์ และนักวิชาการระดับโลกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ กับนิสิตปริญญาโท และเอกของมหาวิทยาลัยนั้น

วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (International Buddhist Studies Collage: IBSC) หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุฏษีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ภายใต้วิชาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ (Buddhism and Modern Sciences)  ซึ่งดำเนินการบรรยายและรับผิดชอบรายวิชาโดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา  และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา เจ้าของตำรา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่” ได้กราบนิมนต์ และเรียนเชิญนักวิชาการจาก ๕ ประเทศ คือ ศรีลังกา มาเลเซีย ฝรั่งเศส นอร์เวย์ และอเมริกามาร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญด้านพระพุทธศาสนา

teach1

สำหรับนักวิชาการที่เชิญมาประกอบด้วย (๑) นายโก๊ะ เส็ง ชัย  ได้ร่วมนำเสนอในประเด็นพระพุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย (๒) นายอีกิล ล็อตเต้ ประเทศนอร์เวย์  ได้นำเสนอประเด็น “พระไตรปิฏกฉบับสากล (Common Buddhist Text:CBT) กับการพัฒนามนุษยชาติแบบข้ามพรมแดน” (๓) ดร.พระเอ นันทะ  จากประเทศศรีลังกา นำเสนอประเด็น พระพุทธศาสนากับการเมืองในประเทศศรีลังกา (๔) ดร.ธรรมรัตนะ  จากประเทศฝรั่งเศส นำเสนอประเด็น พระพุทธศาสนากับการศึกษาของยูเนสโก  และ (๕) ดร. พระเจ้าจู จากประเทศอเมิกา นำเสนอประเด็นพระพุทธศาสนากับลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม

โดยศึกษาสัมมนาแลกเปลี่ยนนั้นใช้เวลาทั้งสอง ๒ วัน คือตั้งแต่วันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสันติภาพ โครงการปริญญาโทสาขาสันติศึกษา  ซึ่งมีนิสิตนานาชาติที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้เข้าเรียนครบตามจำนวน และให้ความสนใจซักถามอย่างกว้างขวางอันเป็นการเปิดพรมแดนการศึกษาให้กว้างขวางเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ผลจากการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ เป็นการเปิดพรมแดนของโลกภายใน หรือตาใน กับโลกภายนอกคือตานอกให้สอดประสาน เพื่อที่จะได้เข้าใจโลก และอยู่กับโลกได้อย่างรู้เท่าทัน และมีความสุขต่อไป

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th