พานักวิชาการระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่กับนิิสิตนานาชาติ 264

ตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”  และเพื่อเข้าถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงมุ่งเน้นและพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นให้นิสิตได้เข้าถึงแหล่งความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นให้หลักสูตรนานาชาติ ได้เชิญอาจารย์ และนักวิชาการระดับโลกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ กับนิสิตปริญญาโท และเอกของมหาวิทยาลัยนั้น

วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (International Buddhist Studies Collage: IBSC) หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุฏษีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   ภายใต้วิชาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ (Buddhism and Modern Sciences)  ซึ่งดำเนินการบรรยายและรับผิดชอบรายวิชาโดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา  และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา เจ้าของตำรา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่” ได้กราบนิมนต์ และเรียนเชิญนักวิชาการจาก ๕ ประเทศ คือ ศรีลังกา มาเลเซีย ฝรั่งเศส นอร์เวย์ และอเมริกามาร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญด้านพระพุทธศาสนา

teach1

สำหรับนักวิชาการที่เชิญมาประกอบด้วย (๑) นายโก๊ะ เส็ง ชัย  ได้ร่วมนำเสนอในประเด็นพระพุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย (๒) นายอีกิล ล็อตเต้ ประเทศนอร์เวย์  ได้นำเสนอประเด็น “พระไตรปิฏกฉบับสากล (Common Buddhist Text:CBT) กับการพัฒนามนุษยชาติแบบข้ามพรมแดน” (๓) ดร.พระเอ นันทะ  จากประเทศศรีลังกา นำเสนอประเด็น พระพุทธศาสนากับการเมืองในประเทศศรีลังกา (๔) ดร.ธรรมรัตนะ  จากประเทศฝรั่งเศส นำเสนอประเด็น พระพุทธศาสนากับการศึกษาของยูเนสโก  และ (๕) ดร. พระเจ้าจู จากประเทศอเมิกา นำเสนอประเด็นพระพุทธศาสนากับลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม

โดยศึกษาสัมมนาแลกเปลี่ยนนั้นใช้เวลาทั้งสอง ๒ วัน คือตั้งแต่วันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสันติภาพ โครงการปริญญาโทสาขาสันติศึกษา  ซึ่งมีนิสิตนานาชาติที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้เข้าเรียนครบตามจำนวน และให้ความสนใจซักถามอย่างกว้างขวางอันเป็นการเปิดพรมแดนการศึกษาให้กว้างขวางเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ผลจากการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ เป็นการเปิดพรมแดนของโลกภายใน หรือตาใน กับโลกภายนอกคือตานอกให้สอดประสาน เพื่อที่จะได้เข้าใจโลก และอยู่กับโลกได้อย่างรู้เท่าทัน และมีความสุขต่อไป

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th