รายวิชาของหลักสูตร 736

รายวิชาของหลักสูตร

๖๑๘ ๑๐๑ ทฤษฎีสันติภาพ Theory of Peace / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๑๐๒ ทฤษฎีความขัดแย้งและความรุนแรง Theory of Conflict and Violence / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๑๐๓ ประวัติและพัฒนาการความขัดแย้งและสันติภาพในโลกยุคใหม่ History and Development of Conflict and Peace in the Modern World / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๑๐๔ ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสันติศึกษา* Research Methodology for Peace Studies / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อสันติศึกษา* English for Peace Studies / ๓ (๒-๑-๖)

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน* Insight Meditation / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๒๐๖ พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ Buddhism for Peace / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๒๐๗ พุทธสันติวิธี Buddhist Peaceful Means / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๒๐๘ สันติสนทนา Interfaith Dialogue / ๓ (๒-๑-๖)

๖๑๘ ๒๐๙ การปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง Practice for Managing Conflict / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๒๑๐ สัมมนาสันติศึกษา Seminar on Peace Studies / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๓๑๑ การสื่อสารเพื่อสันติภาพ Communication for Peace / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๓๑๒ ผู้นำทางศาสนาและทางการเมืองเพื่อสันติภาพ Religious and Political Leaders for Peace / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๓๑๓ การไกล่เกลี่ยคนกลาง Mediation / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๓๑๔ กระบวนการยุติธรรมเพื่อสันติภาพ Justice Process for Peace / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๓๑๕ องค์กรด้านสันติภาพระหว่างประเทศ International Peace Organization / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๓๑๖ ขันติธรรมทางศาสนา Religious Tolerance / ๓ (๓-๐-๖)

๖๑๘ ๓๑๗ ศึกษาอิสระในสันติศึกษา Independent Study in Peace Studies / ๓ (๓-๐-๖)

หมายเหตุ : รายวิชา * เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

003

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th