คณะกรรมการ 289

คณะกรรมการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๖๐๙/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพื่อให้การบริหารโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย

๑.อธิการบดี ประธานที่ปรึกษา

๒.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา

๓.รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ที่ปรึกษา

๔.คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ที่ปรึกษา

๕.พระไพศาล วิสาโล ที่ปรึกษา

๖.ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่ปรึกษา

๗.ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษา

๘.รศ.ดร.โคทม อารียา ที่ปรึกษา

๙.รศ.ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ปรึกษา

๑๐.รศ.ดร.มารค ตามไท ที่ปรึกษา

๑๑.รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ที่ปรึกษา

๑๒.นายศิริชัย จันทร์สว่าง ที่ปรึกษา

๑๓.นายโชติช่วง ทัพวงศ์ ที่ปรึกษา

๑๔.นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ที่ปรึกษา

๑๕.พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ที่ปรึกษา

๑๖.นางวิไลวรรณ ทวิชศรี ที่ปรึกษา

๑๗.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ

๑๘.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร,ดร. รองประธานคณะกรรมการ

๑๙.ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการ ต่อจากครั้งที่ 1

๒๐. ดร.ประพันธ์ ศุภษร กรรมการ

๒๑. ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ กรรมการ

๒๒. นายอดุลย์ ขันทอง กรรมการ

๒๓. ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม กรรมการ

๒๔.ดร.พูนสุข มาศรังสรรค์ กรรมการ

๒๕. ดร.ดิออน พีเพิลส์ กรรมการ

๒๖. ดร.นพ.บรรพต ตันธีรวงศ์ กรรมการ

๒๗. พระมหาหรรษา ธมมหาโส,รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ

๒๘. พระมหาราชัน จิตตปาโล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๙. นายอุทัย สติมั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ‘

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๒. ควบคุมดูแล และบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

๓. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อบัณฑิตวิทยาลัย

๔. แต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคล หรืออนุกรรมการ หรือคณะทำงานดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปด้วยดี

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่อธิการบดีหรือผู้มีอำนาจหน้าที่มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

(พระธรรมโกศาจารย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

004005

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th