เรียนสันติศึกษาไปเพื่ออะไร??? 2096

กลุ่มคนที่กำลังตัดสินใจเรียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มักจะมีคำถามก่อนตัดสินใจว่า “เรียนสันติศึกษาไปเพื่ออะไร??” คำตอบ “สันติศึกษา” นั้น ชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพราะสันติศึกษาเป็นการศึกษาที่ผู้เรียนได้เริ่มต้นจากการพัฒนาสันติภายในให้เกิดขึ้นภายในใจของตัวเอง หลังจากนั้นจึงนำพลังแห่งสันติไปสู่การสร้างสันติภายนอกต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ในสังคมที่กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและความรุนแรง ตัวอย่างประการหนึ่งที่หลักสูตรได้พยายามเน้นคือ ภายหลังที่หลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานศาลยุติธรรมในการพัฒนาวิศกรสันติภาพทำหน้าที่ประนอมข้อพิพาทในศาลต่างๆ นั้น มาบัดนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้แต่งตั้งให้คุณสุรวุฒิ บูลกุล โยมแอดดี้ และศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้แต่งตั้งพระครูสุชาติฯ ท่านจรูญโรจน์ ท่านชานนท์ ท่านธวัชชัย และท่านโป้ง วิศรุต เชื่อมั่นว่า ผลผลิตที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของสำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพระปกเกล้า และมหาจุฬาฯ จะอำนวยสันติสุขให้แก่สังคมไทยต่อไป

1

2

3

4

5

6

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th