อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ 1102

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ทึ่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่งทาง

วุฒิการศึกษา/สาขาที่จบ

สังกัด

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รองศาสตราจารย์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) คณะพุทธศาสตร์

ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม อาจารย์

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

คณะพุทธศาสตร์

นพ.ดร. บรรพต ต้นธีรวงศ์ อาจารย์
พธ.ด.   (พระพุทธศาสนา)
สถาบันภาษา

ดร. พูนสุข มาศรังสรรค์ อาจารย์ พธ.ด.   (พระพุทธศาสนา) สถาบันภาษา

ดร. ดิออน พีเพิลส์ อาจารย์ Ph.D.   (Buddhist Studies) สถาบันภาษา

 

 

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ

ทึ่

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

สังกัด

พระพรหมบัณฑิต ศาสตราจารย์/

อธิการบดี

Ph.D. (Philosophy) คณะพุทธศาสตร์
พระศรีคัมภีรญาณ

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

Ph.D. (Buddhist Studies)

คณะพุทธศาสตร์
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ดร. รองศาสตราจารย์/

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ป.ธ.๖, พธ.บ.,

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา),

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)

คณะพุทธศาสตร์

พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, ดร. รองคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย

พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
คณะพุทธศาสตร์
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) คณะพุทธศาสตร์

ดร. ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) คณะพุทธศาสตร์

ดร.สมภาร พรมทา ศาสตราจารย์ ป.ธ.๘, พธ.บ, อ.ม.,

อ.ด. (ปรัชญา)

คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ ศาสตราจารย์ M.A. (Philosophy),

อ.ด. (ปรัชญา)

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม อาจารย์ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) คณะพุทธศาสตร์

๑๐

ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์/

ภาควิชามนุษยศาสตร์

Ph.D. (Theology) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th