นิสิตปริญญาโท สันติศึกษาท่องแดนพุทธภูมิตามรอยสันติภาพ 140

รศ.ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ได้นำนิสิตจำนวน ๓๑ รูป/คน เดินทางจากสุวรรณภูมิ สู่ดินแดนพุทธภูมิ เพื่อแสวงหาสันติภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ตามโครงการ “จาริกแดนพุทธภูมิตามรอยสันติภาพ” เพื่อพิสูจน์ทราบพุทธดำรัสที่ว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” ใต้ต้นโพธิ์ ณ พุทธคยา พาราณาสี กุสินารา และลุมพินี พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายใน (Inner Peace) แล้วนำพลังแห่งสันติภาพที่ได้รับไปสู่การสร้างสันติภาพภายนอกแก่มนุษยชาติ (Outer Peace) แดนพุทธภูมิจึงว่าห้องเรียนสันติภาพที่ยิ่งใหญ่สำหรับวิศวกรสันติภาพ เพื่อให้ดินแดนแห่งการตรัสรู้ (พุทธภูมิภายนอก) ที่นิสิตได้ย่ำรอยสันติภาพไปสู่การดินแดนแห่งการรู้ ตื่น และเบิกบาน (พุทธภูมิภายใน) ได้อย่างยั่งยืนและเป็นสุขต่อไป

21 211 212 214 215 216 888

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th