โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 1521

 

ชื่อโครงการ      : โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     :  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Peace Studies

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม

ชื่อเต็มภาษาไทย           : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สันติศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       : Master of Arts (Peace Studies)

ชื่อย่อ

ชื่อย่อภาษาไทย            : พธ.ม. (สันติศึกษา)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        : M.A. (Peace Studies)

ประวัติและความเป็นมาของหลักสูตร

          ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้เข้าตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รอบที่ ๒ ในปี ๒๕๔๙ ได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาซึ่งมีจุดแข็งในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเสริมสร้างสังคมให้เกิดความสันติสุขได้ด้วยพลังทางศาสนาได้ จึงเห็นสมควรที่จะเปิดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสันติภาพ และการจัดการความขัดแย้ง  อันจะก่อให้เกิดคุณค่าแก่สังคมไทย
และสังคมโลกซึ่งกำลังมีความขัดแย้งจนนำไปสู่ความรุนแรงอย่างกว้างขวาง และรุนแรงขึ้นโดยลำดับ

          ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยังได้พิจารณาถึงการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๔๘ ที่ได้เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมาย พลังงาน  ระบบราชการ  และประชาสัมพันธ์) (อ้างจากหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/๑๘๐๒๒) เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์สันติวิธีหรือศูนย์สันติศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัย แนวทางดังกล่าวได้สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ ที่ว่าด้วยผลการชี้นำ ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านการสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง

          จากเหตุผลดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้พัฒนาหลักสูตร “สันติศึกษา” ขึ้นมา เพื่อร่วมเสริมสร้างและพัฒนาสันติภาพภายในบุคคลต่างๆ ให้สามารถสัมผัสพลังสันติภาพที่ซ่อนอยู่ภายในใจของแต่ละคน เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ว่า “ไม่มีความสุขอื่นใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสงบสุข” การเข้าใจความจริงดังกล่าว จะทำให้แต่ละคนเห็นอกเห็นใจกัน พร้อมที่จะแบ่งปันความสุข และความทุกข์โดยไม่แบ่งเขาแบ่งเรา และเมื่อเกิดความขัดแย้ง และความรุนแรงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ค่านิยม
และโครงสร้างขึ้นมาครั้งใด กลุ่มคนต่างๆ จะสามารถมองความขัดแย้งในเชิงบวก โดยการร่วมสร้างและพัฒนาทางเลือกในการประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดการความขัดแย้งและความรุนแรงโดยสันติวิธีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดรับกับสถานการณ์ และความเป็นไปของโลกและชีวิต หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ผ่านกระบวนการยกร่าง กลั่นกรอง และปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และได้นำเสนอต่อสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรและโครงการเปิดหลักสูตรสันติศึกษา ต่อมาสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ได้ประชุมและมีมติพิจารณาอนุมัติหลักสูตร และโครงการเปิดสอนหลักสูตรสันติศึกษา เมื่อวันพุทธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ลงนามในประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา และเรื่องอนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ จนนำไปสู่การเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖

หลักการและเหตุผล

         บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่า สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์นั้น เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรงในหลายมิติด้วยกัน กล่าวคือ ด้านค่านิยม ทัศนคติ ภาษา ศาสนา ความต้องการ ผลประโยชน์ และกลุ่มชาติพันธุ์ ที่พยายามจะดำรงและรักษาความเป็นอัตลักษณ์ และผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองเอาไว้และการที่สังคมโลกไม่สามารถที่จะแสวงหาความสมดุลในโลกแห่งความแตกต่างจึงทำให้ความขัดแย้งได้พัฒนาไปสู่ความรุนแรงในที่สุด

         จากประเด็นปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงดังกล่าวนั้น จึงทำให้เกิดการแสวงหาทางเลือกเพื่อนำมาฟื้นฟูและเยียวยาความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งคำถามและการแสวงหาทางเลือกตามที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนา  ด้วยเหตุนี้บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักรู้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก จึงได้จัดทำหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งทางเลือกเกี่ยวกับรูปแบบของการฟื้นฟูและเยียวยาความขัดแย้ง อันจะนำไปสู่กระบวนการของการสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์แก่ประชาชนและสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในลำดับต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ ความเข้าใจความขัดแย้ง และการจัดการความขัดแย้งในมติที่หลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งของสันติวิธีซึ่งเป็นทางเลือกสำคัญต่อนำไปประยุกต์ใช้จัดการความขัดแย้งในเชิงปัจเจกและสังคม

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความสามารถนำเครื่องมือการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีไปสู่การปฏิบัติ ทดสอบและทดลองในสถานการณ์จริงอันจะทำให้นิสิตมีความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดการความขัดแย้งในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

          เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้สามารถวิจัยสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่หลักการและวิธีการเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th