ผู้อำนวยการหลักสูตร มอบวิทยานิพนธ์ 284

ผู้อำนวยการหลักสูตร มอบวิทยานิพนธ์แก่สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า

๙ เมษายน ๒๕๕๘ เดินทางไปพบกับนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อสนทนาธรรมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการจัดหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาจุฬาฯ สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ในช่วงตลอดระยะเวลา ๑ ปีกว่าที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้มอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ จำนวน ๒๑ เล่ม ของนิสิตที่ผ่านการสอบจบ และเตรียมเข้ารับปริญญาบัตร เพื่อเก็บในห้องสมุดของสำนักงานศาลยุติธรรมสำหรับการค้นคว้าต่อไป พร้อมกันนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณนายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ซึ่งทำงานอยู่ในสำนักระงับข้อพิพาทฯ และมาทำหน้าที่เชื่อมประสาน และบรรยายถวายความรู้แก่นิสิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนนำไปสู่การร่วมมือที่ประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา

8 7 6

หลังจากนั้น ได้พบปะและสนทนาธรรมด้วยสาราณียธรรมกับนายวิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีกา ในฐานะที่เป็นผู้ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาในปี ๒๕๕๖ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งได้ให้การสนับสนุนหลักสูตรมาโดยตลอดสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้น และให้ความสำคัญต่อการจัดการข้อพิพาททางเลือกโดยการการประนีประนอมผ่านการทำงานของสำนักระงับข้อพิพาท ซึ่งมีนายอดุลย์ ขันทอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา สนับสนุนกิจกรรมของสำนักระงับฯ และเป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษาตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา อีกทั้งจัดพื้นที่ให้นิสิตได้ไปฝึกปฏิบัติงานในศาลต่างๆ เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานด้านการประนีประนอมข้อพิพาท ในนามของผู้อำนวยการโครงการฯ ภายใต้การบัญชาการของอธิการบดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

3 2 1 4

นอกจากนี้  พบปะ สนทนาธรรม และอนุโมทนาขอบคุณสถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายวิทวัสชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้ให้การต้อนรับในนามของ รศ.วุฒิสาร ตันไชย ภายใต้การประสานงานของพลเอกเอกชัย ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภายหลังที่ ศ.กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาจุฬาฯ และสำนักงานศาลยุตธรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษาร่วมกันแล้ว สถาบันพระปกเกล้าได้ให้คณาจารย์มาร่วมพัฒนาวิศวกรสันติภาพด้วยดีเสมอมาตลอดเวลาลา ๒ ปี ไม่ว่าจะเป็น ศ.กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รศ.วุฒิสาร ตันไชย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาส ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และดร.ถวิลวดี บุรีกุล มาบัดนี้ ในนามของผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา จึงได้เดินทางมามอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์จำนวน ๒๗ เล่มของนิสิตที่ผ่านการสอบจบแล้วให้แก่สถาบันพระปกเกล้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสันติวิธีแก่สังคมต่อไป

5 11 9 10

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th