มุมมองต่อการพัฒนาหลักสูตร 753

hansaพระมหาหรรษา ธมมหาโส, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

“มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาหลักสูตรนี้มากว่า ๑๕ ปี ตั้งแต่การเรียนหลักสูตรที่สถาบันพระปกเกล้าและศาล การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย การเขียนหนังสือ การสอนหนังสือ และการบรรยายทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเน้นเรื่องสันติภาพ และมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและสังคม”

 

 

 

wanchaiศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ สถาบันพระปกเกล้า

“สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ยินดีร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษาและสถาบันสันติวิธีและธรรมาภิบาล ได้เปิดการเรียนการสอนความขัดแย้ง และการไกล่เกลี่ยอยู่แล้ว จึงสมควรที่จะนำนักศึกษาไปต่อยอดองค์ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในระดับปริญญาโท”

 

 

 

aduneนายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธานศาลฎีกา

“ศาลได้ขึ้นบัญชีผู้ประณีประนอมประจำศาลกว่า ๒,๐๐๐ ท่าน เห็นควรที่จะให้ท่านเหล่านั้นมีโอกาสเข้ามาพัฒนาตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยศาลผลิตบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยให้แก่ศาลเพื่อช่วยแบ่งเบาคดีความต่างๆ ที่เข้าสู่ศาลเป็นจำนวนมาก”

001

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th