จุดเด่นของหลักสูตร 1620

จุดเด่นโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา

เริ่มต้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสันติภาพขึ้นภายในใจ โดยการใช้หลัก “สมาธิ” มาเป็นเครื่องมือพัฒนาสติให้มีภูมิคุ้มกัน และมีปัญญาที่เฉียบแหลม เพื่อให้สามารถทนต่อกระแสของอคติ มีใจกว้าง อดทนและยอมรับต่อความแตกต่างอย่างมีสติ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ร่วมสนับสนุนหลักสูตรโดยการพัฒนานักสันติภาพ และนักประณีประนอมโดยการฝึกภาคปฏิบัติในศาล ชุมชน และองค์กรต่างๆ ภายใต้บันทึกการลงนามความร่วมมือระหว่าง ๓ สถาบัน

คณาจารย์และอาจารย์พิเศษที่หลักสูตรจะเชิญมาบรรยาย ประกอบด้วยนักวิชาการ และนักปฏิบัติการด้านสันติภาพที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์ และทำงานด้านสันติภาพ และเขียนหนังสือ ตำรา และงานวิจัยด้านสันติภาพ

ผู้เรียนจะเรียนใน “ห้องสันติภาพ” ที่มีอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา (Facilities)ที่ครบครันและได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของการศึกษาเพื่อสันติ มีสวนปัญญา (WizPark) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต และมุมศึกษาค้นคว้าได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร

 

remark

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th