สกอ.รับรองหลักสูตรป.โท มจร สาขาวิชาสันติศึกษาแล้ว 218

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ได้จัดทำหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนั้น บัดนี้ สกอ. ได้มีหนังสื…อที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๔๙๙๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งการรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรสันติศึกษานั้น จะทำให้มหาวิทยาลัยมีความชอบธรรมในเชิงพฤตินัย และนิตินัยต่อการพัฒนา “วิศวกรสันติภาพ” อย่างเต็มภาคภูมิ และผู้เรียนรู้ทุกท่านจะได้รับการรับรองมาตรฐานในการศึกษา เรียนรู้ และปฏิบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษาได้กำหนดเอาไว้

 

p4

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th