ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาโท สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๑ 268

บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ ๑ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

p1
p2
p3

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th