อธิการบดีประชุมจัดงานวิสาขบูชา วันสันติภาพโลก 240

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานอธิการบดี มหาจุฬาฯ วังน้อย: พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ภายใต้การสนับสนุนของมหาเถรสมาคม และรัฐบาลไทย โดยจัดประชุมตั้งแต่วันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเตรียมการจัดงานฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อซักซ้อมแผนงาน แผนคน และแผนการงบประมาณให้สอดรับกันในฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วยฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายของที่ระลึก ฝ่ายงานจราจร ฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายพิธีการ สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเฉลิมฉลองกว่า ๓,๕๐๐ รูปคนจาก ๙๐ ประเทศทั่วโลก  ทั้งนี้ อธิการบดีได้ย้ำเตือนให้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้ร่วมกันบูรณาการแผนเพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกที่เดินทางมาเฉลิมฉลองในประเทศไทยเกิดความประทับใจ และได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการสัมมนานานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒

1 DSC_0365 DSC_0369 DSC_0372 DSC_0380 DSC_0386 DSC_0387 DSC_0391 DSC_0395 DSC_0397 DSC_0401 DSC_0407 DSC_0411 DSC_0413

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th