ผอ.หลักสูตรฯ ร่วมงานรับน้อง นยปส.๕ ของสำนักงาน ปปช. 253

๘ พฤษภา๕๘ สำนักงาน ปปช. สนามบินน้ำ นนทบุรี: ร่วมกิจกรรม “น้องพี่สายสัมพันธ์ ร่วมกันต้านทุจริต” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส. ๕) รับน้อง นยปส.๖ ที่เพิ่งเข้ามาศึกษาในหลักสูตรฯ โดยการทำกิจกรรมที่หลายหลากเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพี่น้อง ทั้งนี้ ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง พร้อมกันนี้ นยปส. ๕ ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์สมทบกองทุน “สันติภาพโบยบินสู่ถิ่นเนปาล” เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

DSC_0648 DSC_0478 DSC_0479 DSC_0521 DSC_0536 DSC_0546 DSC_0551 DSC_0573 DSC_0609 DSC_0626 DSC_0636

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th