เรียนปริญญาโทสันติศึกษา ได้ทั้งวิชาชีพ และวิชาชีวิต 446

สันติศึกษาภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างมหาจุฬาฯ สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า  “มิใช่สันติภาพทางเลือกแต่เป็นสันติภาพทางรอด”  ในขณะเดียวกัน สันติศึกษาให้ผู้เรียนได้มากกว่าวิชาชีพเพราะเราได้ก้าวไปสู่การเป็นวิชาชีวิตด้วย  สังคมในยุคปัจจุบันมิได้ขาดแคลนวิศวกรสร้างตึก ถนนหนทาง หรือเครื่องบิน แต่สังคมกำลังขาดแคลน “วิศกรสันติภาพ” เพื่อซ่อมแซมชีวิตของตนเอง และสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น และเป็นสันติสุขมากยิ่งขึ้น

เพื่อก้าวไปสู่การเป็นวิศวกรสันติภาพอย่างมืออาชีพ โปรดมาสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดหลักสูตรฯ และโหลดใบสมัครได้ที่www.ps.mcu.ac.th โทร ๐๘๑ ๘๗๕ ๙๑๕๔

03 04

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th