ส่งต่อลมหายใจแห่งสันติภาพแด่พระธรรมทูต รุ่น ๒๑ 246

วันนี้ (๑๒ พฤษภาคม ๕๘) รับนิมนต์จากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิราภรณ์ และคณะ ไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับพระธรรมทูต รุ่น ๒๑ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ D เกี่ยวกับชีวิต และประสบการณ์ในการทำงานในมิติต่างๆ ทังในนามมหาจุฬาฯ และองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พระธรรมทูตทุกรูปคือแบบอย่างที่สำคัญของพระสงฆ์ที่จะนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศต่างๆ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “เธอทั้งหลายจงเที่ยวไป เพื่อเกื้อกูน เพื่อความสุข และเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก” ทั้งนี้ ได้มอบปัจจัยการบรรยายทั้งวัน จำนวน ๗๐๐๐ บาท เข้ากองทุน “สันติภาพโบยบินสู่ถิ่นเนปาล” ทั้งหมด…

DSC_1634 DSC_1653 DSC_1662 DSC_1707 DSC_1718 DSC_1707 DSC_1671 DSC_1662 DSC_1627


Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th