พบปะกับลูกหลานของพระพุทธเจ้านักวิชาการชาวอินเดีย 672

วันนี้ (๑๒ พฤษภาคม ๕๘) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา รับหน้าที่ไปเป็นประธานปิดงาน “The Fourth International Conference on Advance in Business and Management Research” ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างนิตยสารนานาชาติเกี่ยวกับการบริหาร และเศรษฐกิจ ประเทศอินเดีย กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี วังน้อย โดยมี ดร.พระสรวิช คณะครุศาสตร์ และ ดร.โกนิษฐ์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประสานหลัก ทั้งนี้ได้อนุโมทนาขอบคุณนักวิชาการระดับสูงชาวอินเดียวจากมหาวิทยาลัยดอกเตอร์บาบาซาเฮบ อัมเบก้า มารัทบาด้า อาลังกบาท อินเดีย และพี่น้องชาวอินเดียที่ได้ร่วมก้นรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้เป็นสมบัติ และภูมิปัญญาของโลกจนทำให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้เดินทางสู่ดินแดนพุทธภูมิ เพื่อแสวงหาสันติภูมิ

DSC_1768 DSC_1789 DSC_1779 DSC_1776 DSC_1768 (1) DSC_1759 DSC_1758 DSC_1743 DSC_1803

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th