บรรยายการเขียนบทความแด่นักศึกษาราชภัฏนครราชสีมาฯ 241

๑๕ พฤษภาคม ๕๘ รับนิมนต์ ดร.โยธิน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไปบรรยายแนวทางการเขียนบทความทางวิชาการให้แก่นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๓ เพื่อนำไปเขียนงานวิชาการหลังจากกิจกรรมการลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ ขออนุโมทนาในความตั้งใจของคณาจารย์และนิสิตทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

13399_10152743615787750_7898579632115808830_n 11045489_10152743615817750_4266535930352121804_n 11053607_10152743615772750_6918392649047702465_n 11109322_10152743615797750_2591660907880865687_n 11139355_10152743615777750_5750322768582393138_n 11226184_10152743615842750_8471813384348107939_n 11255020_10152743615832750_5342736691259074529_n

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th