ธรรมะเกื้อการุณย์ส่งไออุ่นแด่พยาบาล 351

๑๗ พฤษภาคม ๕๘ หลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และคณะพระธรรมวิทยากรกลุ่มรักษ์ธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรม “ธรรมะเกื้อการุณย์” ให้แก่ว่าที่พยาบาลจำนวน ๑๙๐ ท่าน ก่อนจบไปทำงานรับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างเต็มภาคภูมิด้วยหัวใจแห่งความการุณย์ ณ มหาจุฬาฯ วังน้อย ทั้งนี้ได้เป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรมธรรมะเกื้อการุณย์ด้วย

11232740_10152747129742750_2628090730583277927_o 1504514_10152747129817750_4095465493855302984_o 11111956_10152747129722750_310014074066736140_o 11145198_10152747129897750_6364918527345965415_o 11203636_10152747129747750_8208460335158100487_o 11206505_10152747124847750_1698893755620090840_o 11221799_10152747129887750_588478804096546487_o

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th