วิศวกรสันติภาพจากนาโรปะ อเมริกาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนิสิตสันติศึกษา 364

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องสันติศึกษา มหาจุฬาฯ วังน้อย: หลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ได้เชิญ Assoc.Prof. Candace Walworth, Ph.D. จากมหาวิทยาลัยนาโรปะ (Naropa University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งศึกษาและทำงานในศูนย์สันติภาพของมหาวิทยาลัยมากว่า ๒๐ ปี มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับนิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ในหัวข้อเรืื่อง “สันติภาพภายในสู่สันติภาพภายนอก:อะไร และอย่างไร?” หลังจากนี้ ๒๖ พฤษภาคม ๕๘ จะแสวงหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสันติศึกษาร่วมกันต่อไป

IMG_7229 IMG_6859 IMG_7039 IMG_7041 IMG_7080 IMG_7099 IMG_7119 IMG_7134 IMG_7203 IMG_7219

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th