ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๓ 564

๒๖ พฤษภาคม ๕๘ หลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มหาจุฬาฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๓ และในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบข้อเขียน ณ ห้องสันติศึกษา และเวลา ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องพุทธเมตตา อาคารเรียนรวม มหาจุฬาฯ วังน้อย  ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

1011

1012

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th