สันติศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท รุ่นที่ 4 /ป.เอก รุ่นที่ 1 530


มจร.เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สาขาสันติศึกษา ป.โท รุ่น 4 และ ป.เอก รุ่น 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 พฤษภาคม 2559

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th