แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือก ป.โท รุ่น 5 สันติศึกษา 47

เรียน/เจริญพร ผู้สมัคร ป.โท สันติศึกษา ทุกรูป/ท่าน
เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือก ป.โท รุ่น 5

เนื่องจากหลักสูตรสันติศึกษาได้กำหนดสอบคัดเลือก ป.โท รุ่น 5 เพื่อเข้าศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 60 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา 09.00-11.00 น. สอบข้อเขียน ห้องสันติศึกษา (D422)
เวลา 11.00-12.50 น. พักรับประทานอาหาร
เวลา 13.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์ ห้องพุทธเมตตา (424)

จึงแจ้งล่วงหน้ามาเพื่อทราบ และเข้าสอบตามกำหนดการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
พระมหาดนัย
——–
หมายเหตุ
การแต่งกาย: ชุดสุภาพ
สถานที่สอบ: อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th