ทัศนศึกษาต้นกำเนิดแห่งสันติธรรม 82

วันที่ 17 พ.ย. 60 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ป.โท รุ่น 5 และ ป.เอก รุ่น 2 หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา รวมถึงนิสิตจากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ นำโดยพระอาจารย์หรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ได้เดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อทัศนศึกษาต้นกำเนิดแห่งสันติธรรมโดยวิธีอหิงสาและเข้าใจหลักแห่งสันติภาพภายในด้วยการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในแดนพุทธภูมิในโครงการ จาก “สุวรรณภูมิ สู่พุทธภูมิ เพื่อสันติภูมิ” ระหว่างวันที่ 17-26 พ.ย. 2560

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th