สันติศึกษา: คุณภาพที่คู่ควรกับสังคมโลก 123

ชีวิต ชุมชน องค์กร และสังคมโลกกำลังเผชิญหน้ากับสงคราม ความขัดแย้ง และความรุนแรง  มหาจุฬาฯ สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ตระหนักรู้วิกฤตการณ์ดังกล่าว จึงผนึกกำลังกันสร้างหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา ขึ้นมาตอบโจทย์ชีวิต และสังคมยุคปัจจุบัน
 
“สันติภาพ” จึงมาพร้อมๆ กับคำว่า “คุณภาพ”  หลักสูตรสันติศึกษาเป็นหลักสูตรที่ได้รับการประเมินจากการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนผลการประเมินอยู่ที่ 4:24 และเป็นหลักสูตรที่ได้รับผลคะแนนการประเมินเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัย 2 ปีติดต่อกันจากจำนวน 200 กว่าหลักสูตร  
 
ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรระยะ 5 ปี เพื่อมุ่งไปสู่ TQR เพื่อขึ้นบัญชีในฐานของ สกอ. และเพื่อการันตีถึงทิศทางในการพัฒนาวิศวกรสันติภาพเพื่อให้เป็นผู้นำด้านสันติภาพออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิผล ทั้งเพียบพร้อมด้วยสันติภาพภายใน และทักษะการใช้เครื่องมือในการเสริมสร้างสังคมสันติสุขในบริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป 
 
ข่าวดีล่าสุดที่บ่งบอกว่า หลักสูตรสันติศึกษามีคุณภาพที่คู่ควรกับการพัฒนาวิศวกรสันติภาพที่มีจิตสาธารณะ อุทิศตนทำงานรับใช้สังคมโลก คือ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ประกาศรับทราบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่าน เพื่อยืนยันว่า หลักสูตรฯ ได้มาตรฐาน ควรค่ากับการพัฒนาวิศวกรสันติภาพออกไปรับใช้สังคมอย่างเต็มภาคภูมิ
 
รักชีวิตคิดถึงสันติศึกษา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
ร่วมศึกษาหลักสูตรสันติศึกษา มจร

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th