ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI” 165

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI”

จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษา วันเสาร์ ที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพุทธเมตตา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

สามารถตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ กดสมัครที่นี


สามารถตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ กดสมัครที่นี

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th