กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ “เปิดตัวนิสิตใหม่ เปิดใจสู่ธรรม” 171

กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ

“เปิดตัวนิสิตใหม่ เปิดใจสู่ธรรม”

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ ๕

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ ๘

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ บ้านท่าคอยนอง (หมู่บ้านสันติศึกษา)ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษวันที่

๓ – ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th