กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ “เปิดตัวนิสิตใหม่ เปิดใจสู่ธรรม” 104

กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ

“เปิดตัวนิสิตใหม่ เปิดใจสู่ธรรม”

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ ๔

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ ๗

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ณ บ้านท่าคอยนอง (หมู่บ้านสันติศึกษา)ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษวันที่ ๑๑-๑๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th