วิศวกรสันติภาพ มจร ปฐมนิเทศประกาศอุดมการณ์เพื่อสันติภาพ 744

“ฤาจะให้แคมป์สนสุดสิ้นพร้อมกับการสิ้นสุดชีวิตของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ” จารึกธรรมที่ปรากฏอยู่ข้างรูปปั้นของอาจารย์พร รัตนสุวรรณที่ประพันธ์ฝากไว้เพื่อย้ำเตือนลูกศิษย์รุ่นหลังๆ เพื่อให้ช่วยกันดูแล และพัฒนาแคมป์สนให้เป็นแหล่งรองรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทิศต่างๆ เพื่อแสวงหาความสุข สงบ เย็นและเป็นสันติสุข อาจจะต้องกลายเป็นเพียงความห่วงใยในช่วงหนึ่งของกาลเวลาไปแล้ว เมื่อโครงการปริญญาโท หลักสูตรสันติศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มหาจุฬาฯ ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของสังคมที่กำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ได้นำนิสิตในฐานะวิศวกรสันติภาพ จำนวน ๓๕ รูป/คน เดินทางไปปฐมนิเทศ และศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

กิจกรรมของการปฐมนิเทศนั้น ประกอบไปด้วยพิธีการมอบตัวเป็นศิษย์ที่จัดว่าเป็น “อริยประเพณี” ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตได้ปวารณาตนเพื่อแสดงตนเป็นลูกศิษย์เพื่อจะทำให้คณาจารย์ หรือนักสันติภาพทุกท่านที่ได้รับการนิมนต์และเชิญมาเป็นวิทยากรสามารถทำหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ และทำให้การเข้าสู่การพัฒนาให้นิสิตเป็น “วิศวกรสันติภาพ” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเนื่องด้วยท่าทีของนิสิตที่ยินยอมพร้อมใจที่จะเปิดใจน้อมรับองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติต่อการเป็นนักสันติภาพต่อไป

หลังจากนั้น นิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มจร ทุกท่านจึงเข้าสู่จุดเริ่มต้มต้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนิสิตด้วยกันในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก นายอภิชัย ไพรเพชรศักดิ์ และคณะเป็นวิทยากรนำกระบวนการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีความจำเป็นและสำคัญอย่างต่อการทำให้นิสิตทุกท่านซึ่งมีความแตกต่างทั้งทางการงาน อายุ ความรู้ ประสบการณ์ และเพศ สามารถจะรู้จัก และเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างกันและกันมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเปิดพื้นที่และพรมแดนของความสัมพันธ์ให้กว้าง และยอมรับในความต่างมากยิ่งขึ้น

พิธีที่ถือได้ว่าสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฐมนิเทศครั้งนี้คือ “พิธีจุดเทียนอุดมการณ์เพื่อสันติภาพ” โดยได้กำหนดให้มีขึ้นในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันประชุมเพลิง หรือเผาร่างกายของพระพุทธเจ้า ร่างกายของพระองค์มอดไหม้กลับคืนไปสู่ธาตุสี่คือ ดิน น้ำ ลม และไฟไปแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงมี และปรากฏมาจนถึงวันนี้คือ “ลมหายใจแห่งสันติภาพ” ทุกย่างก้าวที่พระองค์เสด็จไปนั้น เต็มไปด้วยสันติภาพในทุกย่างก้าว พระองค์เข้าถึงสันติภาพที่ซ่อนตัวอยู่ภายในใจจนทำให้พระองค์อุทานว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี”

หลังจากนั้น พระองค์จึงได้ประกาศอุดมการณ์แห่งสันติภาพแก่มวลมนุษยชาติ นักสันติภาพในโครงการปริญญาโทสันติศึกษา รุ่นที่ ๑ จึงร่วมกันประกาศอุดมการณ์แห่งสันติภาพที่จะร่วมกันสานต่อลมหายใจแห่งสันติภาพ ทุกย่างก้าวที่ทอดเดินไปจะเต็มไปด้วยการรู้ ตื่น และเบิกบาน อุทิศตนทำงานเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขและอนุเคราะห์มวลมนุษยชาติในทุกจังหวะ และโอกาส ที่ใดมีความมืด มีความทุกข์ ความขัดแย้ง และความรุนแรง เราจะร่วมกันจุดเทียนแห่งสันติภาพให้สว่างไสวแก่ชีวิตของตัวเอง และโลกใบนี้ตราบสิ้นลมหายใจ เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอำไพ ชีวิตก่อนตายจากไปสร้างสังคมสันติสุขไว้ทดแทน

เมื่อนิสิตทุกท่านได้เข้าใจมิติต่างๆ เกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของสันติภาพ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” แล้ว เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โครงการจึงได้นำวิศวกรสันติภาพไปศึกษาดูงานชุมชนสันติสุข ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำตำบลปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยมีดร.เกษร วงศ์มณี สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก ได้ถอดบทเรียน และแรงบันดาลใจสำคัญต่อการเสียสละประโยชน์ตนเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งสันติสุขตามปรัชญาการทำงานของพระราชบิดาที่ติดไว้ ณ สาธารณสุขอำเภอหล่มสักว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ดร.เกษรเป็นนักสันติภาพที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่สำคัญนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษางานด้านสันติวิธีมาพัฒนากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนจนเป็นที่มาของ “โรงพยาบาลตำบล” และได้รับรางวัลจากความสำเร็จทั้งในระดับชาติ และนานาชาติมากมาย

เชื่อมั่นว่า หลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษาจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญที่จะเป็น “ประทีปเพื่อส่องทางแห่งสันติให้แก่สังคมไทย” เมื่อนิสิตเหล่านี้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นวิศวกรสันติภาพที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้ว จะสามารถที่จะนำหลักการและเครื่องมือที่ได้จากการทำงานร่วมกันภายใต้บันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างมหาจุฬาฯ สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรม ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ชุมชน และสังคมในโอกาสต่อไป

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th