ตอบโจทย์ Thai PBS : กิเลสบนกองบุญ (24 มิ.ย. 2556) 199

aq
รายการ ตอบโจทย์ Thai PBS : กิเลสบนกองบุญ (24 มิ.ย. 2556) เวลา 22.00 – 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส
http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=6697&ap=flase หรือกดรูปเพื่อดูรายการ ตอบโจทย์ Thai PBS : กิเลสบนกองบุญ (24 มิ.ย. 2556)

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th