ขอเชิญร่วมรับฟังวิทยากรบรรยายพิเศษที่ มหาจุฬาฯ วังน้อย 208

a2วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้กำกับหลักสูตรสันติศึกษา จะบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความยุติธรรมไม่มา จึงหาสันติภาพไม่เจอ” โดยพยายามจะตอบคำถามว่า ความยุติธรรมนำไปสู่การสร้างสันติภาพได้อย่างไร และเพราะเหตุใด? ความยุติธรรมจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะก่อให้เกิดสันติภาพในชุมชนและสังคม เชิญหาคำตอบได้จากวันและเวลาดังกล่าว

a3

ณัฏฐา โกมลวาทินเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อสันติ”

๒๙ มิถุนายน ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๑.๔๕ น. ดร.ณัฏฐา โกมลวาทินจะเดินทางมาเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสื่อ ในประเด็น “การสื่อสารเพื่อสันติภาพ” (Communication for Peace) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพยายามที่จะตอบคำถามว่า สื่อมีบทบาทในการสื่อสารเพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างไร และสื่อสารอย่างไรจึงจะนำไปสู่สันติภาพของชุมชนและสังคม// ดร.ณัฏฐา เป็นพิธีการรายการที่นี่ประเทศไทยของ Thai PBS ที่มีบทบาทสำคัญในการสัมภาษณ์ผู้นำทางศาสนา และผู้นำทางการเมือง เช่น ดาไลลามะ และออง ซาน ซูจี เชื่อมั่นว่า จะสามารถถอดบทเรียนจากการทำงานมาแบ่งปันกับนิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ณ ห้องสันติศึกษา

1a
Peacemaker&Peacebuilding : นักสร้างสันติภาพคือใคร?!? และกระบวนการและขั้นตอนในการสร้างสันติภาพควรเป็นไปอย่างไร?!?! เชิญพบและหาคำตอบได้จาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ เป็นหมอ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาสู่การเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และเป็นหมอแทนที่จะจับมีดผ่าตัด แต่หันมาพาคนจำนวนมากจับมือซึ่งกันและกัน อะไรคือความท้าทาย กละแรงจูงใจของนักสันติภาพท่านนี้ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ที่ห้องสันติศึกษา ชั้น ๔ อาคารเรียนร่วม มหาจุฬาฯ วังน้อย ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th