การร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 67
a2คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ประกอบด้วย พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์ ดร.พูนสุข มาศรังสรรค์ ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม ดร.อุทัย สติมั่น และ ดร.ดิออน พีเพิล เป็นกรรมการ ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอ…ย่างยิ่ง การมุ่งเน้นไปสู่ภาคปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพไปร่วมสร้างสันติภายนอกโดยการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ ถึงกระนั้น ในเบื้องต้น หลักสูตรนี้จะเริ่มต้นด้วยการเน้นสร้างสันติภายใน (Inner Peace) เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์สันติภาพในฐานะโพธิสัตว์ให้เกิดขึ้น และเจริญงอกงามและเติบโตภายในจิตใจ หลังจากนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการในการฝึกฝนให้เกิดทักษะในการสร้างสันติภายนอกในเทอมต่อไป

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th