ณัฏฐาย้ำ!! การสื่อสารเป็นตัวสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพ 160
a3
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่โครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา มหาจุฬาฯ วังน้อย โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารเพื่อสันติภาพ” ซึ่งมีนิสิตเข้ารับฟังกว่า ๔๐ รูป/คน โดยการบรรยายครั้งนี้ ดร. ณัฏฐาได้ย้ำว่า สันติภาพไม่สามารถได้มาด้วยการใช้กำลัง แต่ได้มาด้วยความเข้าใจ ซึ่งเครื่องมือสำคัญในการที่จะสร้างความเข้าใจนั้น คือ “การสื่อสาร” โดยได้ยกประสบการณ์ในการทำงาน และเข้าไปทำหน้าที่แทนกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อสอบถาม นักคิดและนักปฏิบัติการด้านสันติภาพ เช่น ท่านดาไล ลามะ ออง ซาน ซูจี โคฟี อันนัน และท่านติช นัท ฮันท์ ซึ่งการเข้าไปถามความเห็นเหล่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระบวนการการสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูล และไม่ทำให้ผู้รับการสัมภาษณ์รู้สึกอึดอัด ถึงกระนั้นณัฏฐาย้ำว่า หัวใจของการสื่อสารไม่ได้อยู่ที่การสื่อสาร หากแต่อยู่ที่การฟังผู้อื่น เพื่อที่จะได้เข้าใจ และสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น การสื่อสารเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพจึงอยู่ที่ว่าเราฟังอย่างตั้งใจมากน้อยเพียงใด
a6
a5
a4

Similar articles

การประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน หัวข้อ ขันติธรรมทางศาสนา

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๕๘

web Links

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D (D423)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 099-924-5401
โทรสาร 035-248-000 ต่อ 8528 www.ps.mcu.ac.th